preskoči na sadržaj
Novosti

Natjecanje iz engleskoga jezika za osnovne škole Grada Zagreba Vijest ima dokument u privitku

Poštovani, 

nakon provedene školske razine natjecanja i nakon obrade pristiglih rezultata, Županijsko povjrerenstvo je odredilo bodovni prag i poslalo listu poretka svim školama - sudionicama i pozive učenicima koji su prešli zadani prag.

Školskom natjecanju pristupilo je 1022 učenika iz 110 škola.

Nakon dopisa s očitovanjem Državnog povjerenstva i proširivanja Key-a provjerili su se listići za odgovore 96 škola koje su imale rezultate od 41 boda na više radi mogućih dodatnih bodova.

Bodovni prag je 44 boda te se 229 učenika iz 83 škole poziva na Županijsko natjecanje.  

U "OPŠIRNIJE" POGLEDAJTE: 

1.Konačna lista s pozvanim učenicima (označeni bojom) te zaduženja mentora

2.PROGRAM NATJECANJA 3.3.2020.

 Uputa za provedbu natjecanja nalaze se na elektronskoj stranici Agencije za odgoj i obrazovanje:

https://www.azoo.hr/index.php?view=article&id=7735&naziv=natjecanje-iz-engleskoga-jezika-2020 ,

a opće Upute na poveznici:

https://www.azoo.hr/index.php?view=category&id=123.

Razne  obavijesti vezane uz natjecanje možete pratiti i ovdje, na našoj web stranici.

 

 

 

  :: opširnije :: 


objavio: Gordana Fileš  datum: 20. 1. 2020. 13:41

NATJEČAJ - GLAZBENA KULTURA

REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD ZAGREB

OSNOVNA ŠKOLA DOBRIŠE CESARIĆA

Ksavera  Šandora Đalskoga 29
 

Zagreb,  18.2.2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17., 68/18.), Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“, broj: 6/19) te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Osnovne škole Dobriše Cesarića, ravnateljica škole raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto učitelj/ica glazbene kulture

- 1 izvršitelj/ica, nepuno (27 sati tjedno) određeno radno vrijeme

Opći i posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (članak 105. i članak 106.) te Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.

Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati i uz prijavu priložiti:

1. životopis

2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

3. dokaz o državljanstvu

4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja / ne starije od dana raspisivanja natječaja

5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidati koji sukladno posebnim propisima ostvaruju prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima dužni su se u prijavi pozvati na tu prednost te je u potpunosti dokazati kako je istima utvrđeno.

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Dobriše Cesarića (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za kandidate na natječaju obvezno je vrednovanje.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje ravnateljica  Osnovne škole Dobriše Cesarića.

Odluku o načinu vrednovanja kandidata donosi Povjerenstvo u skladu s brojem prijavljenih kandidata, očekivanom trajanju radnog odnosa te drugim okolnostima. Vrednovanje može biti pismeno i/ili usmeno, a može biti i kombinacija oba načina.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja , čije su prijave pravodobne i potpune, te kandidate s liste upućuje na testiranje i/ili razgovor ( intervju).

Odluka o načinu vrednovanja kandidata (u daljnjem tekstu Odluka) objavljuje se na web stranici škole te sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo poziva na vrednovanje pisanim putem na adresu elektroničke pošte kandidata, a kandidati koji nemaju navedenu adresu elektroničke pošte Povjerenstvo poziva na vrednovanje pisanim putem na poštansku adresu navedenu u prijavi, najkasnije 3 dana od prve sjednice Povjerenstva.

Pozvani kandidati su obvezni pristupiti vrednovanju.

Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Odluka će biti objavljena na mrežnoj stranici Osnovne škole http://www.os-dcesarica -zg.skole.hr/ u rubrici „Pravni kutak“, podrubrici „Natječaji“ a o vremenu i mjestu održavanja vrednovanja kandidati će biti obaviješteni na gore opisani način.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat bit će pozvan da dostavi originale dokumenata ili ovjerene preslike.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Osnovne škole http://www.os-dcesarica-zg.skole.hr/ u rubrici „Pravni kutak „ podrubrici „Natječaji“, Zagreb u roku 8 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA DOBRIŠE CESARIĆA

Ksavera Šandora Đalskoga 29

10 000 ZAGREB

- sa naznakom: „za natječaj i/ili ne otvaraj“.

 

Način i postupak odabira kandidata na natječaju propisan je Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Dobriše Cesarića koji se nalazi na poveznici: http://www.os-dcesarica-zg.skole.hr/natjecaji.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Osnovnoj školi Dobriše Cesarića da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18.).

Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenih zakonskim propisima, Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva i odluka voditelja obrade.

KLASA: 112-02/20-01/48

URBROJ:251-156-20-1

Ravnateljica :

Gordana Fileš

  :: opširnije :: 


objavio: Goran Mučnjak  datum: 18. 2. 2020. 09:40

Erasmus+ pripremni sastanak

Od 17. do 24. veljače 2020. u školi će se održavati sastanci za pisanje novog Erasmus+ projekta. Sastancima će prisustvovati naši učitelji, ali i učitelji iz partnerskih škola. Neki od učitelja iz Češke, Španjolske i Finske počeli su s promatranjem nastave u našoj školi, a dio njih želi upoznati i rad obližnjih vrtića.

 

  :: opširnije :: 


objavio: Antonija Lujanac  datum: 17. 2. 2020. 12:42

Večer za pamćenje Vijest ima dokument u privitku

„+1 za Afriku“ - humanitarna akcija učenika i djelatnika OŠ Dobriše Cesarića

Na poticaj udruge Class by class u našoj je školi 30. siječnja 2020. održana književno-umjetnička večer. Pozvani su članovi Školskog odbora, Vijeća roditelja i svi ostali roditelji. Nastupio je pjesnik i recitator g. Branko Pejnović. Recitirao je stihove svojih prijatelja pjesnika:  Dobriše Cesarića, Ratka Zvrka i Vesne Parun te iznio zanimljive podatke o njihovim životima.  Zoran Jagec, predsjednik udruge Class by class, upoznao je prisutne s akcijom izgradnje škole u Tanzaniji i zahvalio prisutnima što će donirati sredstva u tu svrhu. Učenice 4. i 6. razreda poučnim riječima i mislima raznih filozofa potaknule su prisutne na humanost, darežljivost te  istakle koliko je  gradnja škole u nerazvijenim dijelovima svijeta važna. Škola i obrazovanje preduvjet su  jednakosti  i ravnopravnosti , a to su vrijednosti na koje bi svima trebale biti dostupne – bez obzira na kontinent, jezik, boju kože i način života. Tijekom siječnja 2020. učenici i učitelji su stvarali slike apstraktnog karaktera i u njih utkali puno dobrih, nježnih misli i pozitivnih vibracija i upravo te slike su uzvanici kupovali na jednostavnoj aukciji nazvanoj „+1 za Afriku“. Prikupljena sredstva  uplaćena su na račun udruge za potrebe izgradnje škole u Tanzaniji.

Lista s potpisom donatora  i navedenim iznosom donacije te obračun prikupljenih sredstava možete pronaći u rubrici „donacije“.

Više o udruzi Class by class možete naći na facebook stranici: https://www.classbyclass.hr/

VEEEELIKO hvala svima! :)

 

  :: opširnije :: 


objavio: Gordana Fileš  datum: 5. 2. 2020. 12:24

Certifikat izvrsnosti za EU Code WEEK 2019

Čestitamo učiteljicama Marini Šegvić, Mihaeli Koren i Sanji Škreblin koje su u sklopu Europskog tjedna programiranja osvojile certifikat izvrsnosti. Cilj aktivnosti koje su provodile sa svojim razredima bio je na zabavan način svim učenicima približiti programiranje i digitalnu pismenost.

  :: opširnije :: 


objavio: Antonija Lujanac  datum: 29. 1. 2020. 10:45

Odluka o načinu vrednovanja i Poziv na testiranje Vijest ima dokument u privitku

U nastavku se nalazi Odluka o načinu vrednovanja kandidata/kandidatkinje za radno mjesto učitelja/učiteljice razredne nastave i Poziv na testiranje kandidata i kandidatkinja

  :: opširnije :: 


objavio: Gordana Fileš  datum: 24. 1. 2020. 11:35

NATJEČAJ

REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD ZAGREB

OSNOVNA ŠKOLA DOBRIŠE CESARIĆA

Ksavera  Šandora Đalskoga 29
 

Zagreb,  21.1.2020.

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. i 07/17., 68/18.), Pravilnika o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“, broj: 6/19) te Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja Osnovne škole Dobriše Cesarića, ravnateljica škole raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave

- 1 izvršitelj/ica, puno (40 sati tjedno) neodređeno radno vrijeme

Opći i posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (članak 105. i članak 106.) te Pravilnikom o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.

Prijavu na natječaj potrebno je vlastoručno potpisati i uz prijavu priložiti:

1. životopis

2. diplomu odnosno dokaz o stečenoj stručnoj spremi

3. dokaz o državljanstvu

4. uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz članka 106. Zakona s naznakom roka izdavanja / ne starije od dana raspisivanja natječaja

5. elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

 

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Kandidati koji sukladno posebnim propisima ostvaruju prednost pri zapošljavanju pod jednakim uvjetima dužni su se u prijavi pozvati na tu prednost te je u potpunosti dokazati kako je istima utvrđeno.

Sukladno Pravilniku o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Dobriše Cesarića (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za kandidate na natječaju obvezno je vrednovanje.

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata prijavljenih na natječaj (u nastavku teksta: Povjerenstvo) imenuje ravnateljica  Osnovne škole Dobriše Cesarića.

Odluku o načinu vrednovanja kandidata donosi Povjerenstvo u skladu s brojem prijavljenih kandidata, očekivanom trajanju radnog odnosa te drugim okolnostima. Vrednovanje može biti pismeno i/ili usmeno, a može biti i kombinacija oba načina.

Povjerenstvo utvrđuje listu kandidata prijavljenih na natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja , čije su prijave pravodobne i potpune, te kandidate s liste upućuje na testiranje i/ili razgovor ( intervju).

Odluka o načinu vrednovanja kandidata (u daljnjem tekstu Odluka) objavljuje se na web stranici škole te sve kandidate koji su pravodobno dostavili potpunu prijavu sa svim prilozima odnosno ispravama i ispunjavaju uvjete natječaja Povjerenstvo poziva na vrednovanje pisanim putem na adresu elektroničke pošte kandidata, a kandidati koji nemaju navedenu adresu elektroničke pošte Povjerenstvo poziva na vrednovanje pisanim putem na poštansku adresu navedenu u prijavi, najkasnije 3 dana od prve sjednice Povjerenstva.

Pozvani kandidati su obvezni pristupiti vrednovanju.

Ako kandidat ne pristupi vrednovanju, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Odluka će biti objavljena na mrežnoj stranici Osnovne škole http://www.os-dcesarica -zg.skole.hr/ u rubrici „Pravni kutak“, podrubrici „Natječaji“ a o vremenu i mjestu održavanja vrednovanja kandidati će biti obaviješteni na gore opisani način.

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a nakon odabira kandidata, a prije potpisivanja ugovora o radu, odabrani kandidat bit će pozvan da dostavi originale dokumenata ili ovjerene preslike.

Osoba koja ne podnese pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj i ne obavještava se o razlozima zašto se ne smatra kandidatom natječaja.

Natječajna dokumentacija se neće vraćati kandidatima.

Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici Osnovne škole http://www.os-dcesarica-zg.skole.hr/ u rubrici „Pravni kutak „ podrubrici „Natječaji“, Zagreb u roku 8 dana od dana donošenja odluke o izboru.

Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana objave natječaja.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA DOBRIŠE CESARIĆA

Ksavera Šandora Đalskoga 29

10 000 ZAGREB

- sa naznakom: „za natječaj i/ili ne otvaraj“.

 

Način i postupak odabira kandidata na natječaju propisan je Pravilnikom o načinu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Dobriše Cesarića koji se nalazi na poveznici: http://www.os-dcesarica-zg.skole.hr/natjecaji.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat daje izričitu privolu Osnovnoj školi Dobriše Cesarića da može prikupljati i obrađivati osobne podatke kandidata iz natječajne dokumentacije u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti osobnih podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18.).

Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenih zakonskim propisima, Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva i odluka voditelja obrade.

KLASA: 112-02/20-01/14

URBROJ:251-156-20-1

Ravnateljica :

Gordana Fileš

 

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 21. 1. 2020. 11:24

Novinarke u Memorijalnom stanu Marije Jurić Zagorke

Članice Novinarske skupine posjetile su Memorijalni stan Marije Jurić Zagorke na Dolcu o kojemu brine Centar za ženske studije. Život i rad naše književnice, feministkinje i prve hrvatske političke novinarke predstavila nam je voditeljica interaktivne radionice. Saznali smo da je Zagorka bila aktivna kao novinarka, poticala je političke demonstracije, ljude na čitanje i izvođenje predstava na materinskom jeziku. Ako vas bude zanimalo više o burnom i zanimljivom životu ove hrabre žene, moći ćete se informirati u novome broju Slapa.

  :: opširnije :: 


objavio: Martina Hainešek  datum: 20. 1. 2020. 18:35

Državno natjecanje iz robotike: Robocup Junior, Zagreb 2019.

Ovog vikenda 14-15.12.2019. održano je deveto po redu Državno natjecanje Robocup Junior, Zagreb 2019.

Natjecanje je održano u OŠ Mate Lovraka u Dubravi, a na njemu je sudjelovalo 150 učenika iz cijele Hrvatske koji su se natjecali u 10 različitih kategorija.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 16. 12. 2019. 23:28

Školski medni dan

Učenici prvih razreda obilježili su dan meda sudjelovanjem u projektu "Školski medni dan". Svaki učenik dobio je teglicu meda te slikovnicu.

  :: opširnije :: 


objavio: Tomislav Magdić  datum: 9. 12. 2019. 23:11

Učitelji za djecu u Klaićevoj

Učitelji naše škole svaki će dan neplaćenog štrajka donirati dnevnicu od 315 kn Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj

  :: opširnije :: 


objavio: Tomislav Magdić  datum: 21. 11. 2019. 13:53

Dabar 2019. - 1. mjesto

Od 11. - 15. 11. u našoj školi se održalo informatičko natjecanje Dabar. Bruna Vlahović i Nika Vuković iz 2. b (mentorica Marina Šegvić) osvojile su sjajno prvo mjesto u Hrvatskoj te riješile test 100 %. Čestitamo! 

  :: opširnije :: 


objavio: Tomislav Magdić  datum: 20. 11. 2019. 20:34

Prvašići za Vukovar

Učenici 1. b razreda zapalili su svijeće ispred škole i tako obilježili 18. 11. - Dan sjećanja na žrtve Vukovara. 

  :: opširnije :: 


objavio: Tomislav Magdić  datum: 20. 11. 2019. 15:38

Trick or treat

I ove su godine učenici viših razreda dubili bundeve prateći kulturu starih Kelta na njihov blagdan Samhain, preteču današnjeg Halloweena. Pogledajte nekoliko primjera Jack O'Lanterna.

  :: opširnije :: 


objavio: Martina Hainešek  datum: 12. 11. 2019. 22:00

Mala škola baštine

Pogledajte film o našem programu Mala škola baštine sufinanciranom od strane Ministarstva kulture. Film prikazuje posjet etno-selu Kumrovec i aktivnosti učenika izvannastavnih skupina (Keramičari, Vezilje, Gumbeki i Folklorna grupa) koje su sredstvima ministarstva kupile lončarsko kolo i šivaće mašine.

  :: opširnije :: 


objavio: Antonija Lujanac  datum: 11. 11. 2019. 12:36

Roditeljstvo - predavanje

Pozivamo vas na na predavanje RODITELJ - kompetencije, radno mjesto i mogućnosti koje će se održati u utorak, 12. 11. 2019. godine u 18 sati u knjižnici Silvija Strahimira Kranjčevića, jer biti roditelj je lavovski posao. 
https://bit.ly/2K6mEEL
angelsmileyyes

  :: opširnije :: 


objavio: Tomislav Magdić  datum: 9. 11. 2019. 10:02

OBAVIJEST O IZABRANOM KANDIDATU NA RADNOM MJESTU UČITELJA/ICE HRVATSKOG JEZIKA Vijest ima dokument u privitku

  :: opširnije :: 


objavio: Goran Mučnjak  datum: 8. 11. 2019. 12:18

Posadi drvo, ne budi panj! :)

yes U subotu 26.10.2019. u dvorištu naše škole Udruga Poza posadila je sadnice drveća po preporuci Hrvatskih šuma.  Akcija je volonterska, ekološka i humanitarna!

Hvala Udruzi Poza na doniranim stablima i dobroj volji!

Više o akciji pročitajte na poveznici:

 
  :: opširnije :: 


objavio: Gordana Fileš  datum: 28. 10. 2019. 09:24

PREDSTAVLJANJE STRUKOVNIH ZANIMANJA ZA UČENIKE OSMIH RAZREDA Vijest ima dokument u privitku

Poštovani roditelji i učenici,

u privitku se nalaze informacije o održavanju Dana otvorenih vrata i radionice predstavljanja strukovnih zanimanja za učenike osmih razreda.

  :: opširnije :: 


objavio: Goran Mučnjak  datum: 23. 10. 2019. 17:03

Poziv nakon provedenog pisanog dijela provjere kandidata na natječaju za radno mjesto učitelja Hrvatskoga jezika

  :: opširnije :: 


objavio: Gordana Fileš  datum: 23. 10. 2019. 13:21

PREDAVANJE ZA RODITELJE

Prema uputi pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo, dr.sc. Vjekoslava Jeleča, dr.med., obavještavamo vas da  Gradski ured za zdravstvo organizira predavanje za roditelje učenika od 1.- 4. razreda osnovne škole na temu“ ULOGA RODITELJA U DJETETOVOM UČENJU“. Ova tema je izabrana upravo uvažavajući potrebe nastavnika , a sve u cilju podrške najmlađim učenicima i njihovim roditeljima.  

Stručno predavanje održat će se u ponedjeljak , 21. listopada 2019., s početkom u 18,00 sati u Centru  za zdravlje mladih, Heinzelova 62a. Predavanje će održati djelatnica Nastavnog zavoda „Dr. Andrija Štampar“, mr. Andreja Radić.

  :: opširnije :: 


objavio: Goran Mučnjak  datum: 16. 10. 2019. 14:47

ŠTRAJK HRVATSKIH UČITELJA

U četvrtak, 10.10.2019. organiziran je štrajk svih djelatnika u prosvjeti. I naša škola je u štrajku. Preporučujemo roditeljima da djecu ne šalju u školu i da prate medije i promjene vezane uz štrajk. Ukoliko ipak netko od djece dođe, bit će organizirano čuvanje.

Unaprijed se zahvaljujemo na razumijevanju.

  :: opširnije :: 


objavio: Administrator   datum: 9. 10. 2019. 13:51

Školski kurikulum, Godišnji plan i program rada škole za šk. god. 2019./2020., Kalendar rada škole Vijest ima dokument u privitku

Dragi roditelji i učenici!

Na sjednici Školskog odbora doneseni su Školski kurikulum i Godišnji plan i program rada škole za šk. god. 2019./2020. koji se nalaze u izborniku "Pravni kutak" te Kalendar rada škole kojeg možete pronaći i u prilogu ove vijesti.

Nadamo se da ste od brojnih aktivnosti u Kurikulumu u dogovoru s voditeljima pronašli ono što vas zanima, a veselimo se da ćemo Godišnji plan i program i ove godine ispuniti u cijelosti!

 

Učitelji i ravnateljica OŠ D.Cesarića

  :: opširnije :: 


objavio: Goran Mučnjak  datum: 4. 10. 2019. 22:45

SVJETSKI DAN UČITELJA 5.10.

Što znači biti učitelj? Je li teško biti učiteljica? Mislite li da je velika odgovornost biti učitelj? Što biste preporučili učiteljima?

Odgovore učenika 2. a razreda naše škole na ova i slična pitanja poslušajte u radijskoj emisiji HRT-a ˝U pomaku˝ emitiranoj ususret Svjetskom danu učitelja.

  :: opširnije :: 


objavio: Goran Mučnjak  datum: 2. 10. 2019. 19:50

Provođenje postupka oslobođenja učenika nastave Tjelesne i zdravstvene kulture Vijest ima dokument u privitku

Pod "opširnije" pročitajte koji je postupak za provođenje privremenog ili trajnog oslobođenja učenika pohađanja nastave Tjelesne i zdravstvene kulture. 

  :: opširnije :: 


objavio: Martina Hainešek  datum: 2. 10. 2019. 08:42

Osmaši na maturalnoj ekskurziji Vijest ima dokument u privitku

I ove su školske godine učenici osmih razreda bili na maturalnome putovanju, a gdje su sve bili i čime su najviše oduševljeni, pročitajte pod "opširnije". 

  :: opširnije :: 


objavio: Martina Hainešek  datum: 2. 10. 2019. 08:30

Preporuke Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "dr. Andrija Štampar" Vijest ima dokument u privitku

Preporuke u vezi boravka djece na otvorenom na području Grada Zagreba.

  :: opširnije :: 


objavio: Goran Mučnjak  datum: 22. 1. 2020. 00:26
» Arhiva naših vijesti    
 


OSNOVNI PODACI O ŠKOLI

_____________________________

OSNOVNA ŠKOLA DOBRIŠE CESARIĆA

KSAVERA ŠANDORA ĐALSKOG 29

10 000 ZAGREB

 

Tel: +385 1 2319 360

(tajnica Jasminka Šimunec)

Tel.: +385 1 2339 851

(ravnateljica Gordana Fileš)

Fax: +385 1 2339 884

E-mail:

os.dobrise.cesarica@inet.hr

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA:

Službenik za zaštitu osobnih podataka: Jasminka Šimunec, tajnica.

e-mail: sluzbenik.zzop@gmail.com


KORISNI LINKOVI

________________________

________________________


KALENDAR
« Siječanj 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
Prikazani događaji


BROJAČ POSJETA
Ispis statistike od 21. 3. 2017.

Ukupno: 48201
preskoči na navigaciju